Mapa strony

Akredytacja na mecze KGHM ZANAM Polkowice

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH PRZEZ KS POLKOWICE NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2016/17 W ROZGRYWKACH III LIGI: 

I. Akredytacja:

1. Przyznawana jest zarówno na jedną rundę rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje mogą ubiegać się redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
4. Akredytacje na mecze III ligi i Pucharu Polski przyznawane są przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje na piłkarską rundę jesienną należy składać najpóźniej do dnia 25 lipca 2016 roku.
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski. Na każdym wniosku powinny znajdować się pieczątka firmowa i podpis Redaktora Naczelnego bądź Kierownika działu sportowego Redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski należy przesyłać faxem na numer (76) 845-15-78 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jan.wierzbicki@kspolkowice.pl
8. Akredytacje na rundę jesienną sezonu 2016/17 będą wydawane na 1 godzinę przed rozpoczęciem meczu. Termin odbierania akredytacji upływa 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.
9. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.
II. Klasyfikacja akredytacji:

Akredytacja prasowa

1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów pomeczowych w strefach wyznaczonych przez Klub.
4. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów na murawie przed rozpoczęciem i w trakcie trwania meczu.

Akredytacja foto

1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2. Oznakowanie: kamizelki z napisem foto. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji KS Polkowice.
3. Upoważnia do pracy w strefach foto.
4. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami Klubu na tle ścianki sponsorskiej.
Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia oraz kar

1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

Główne zasady obsługi prasowej:

1. Prosimy dziennikarzy o parkowanie aut w miejscu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów.
2. Akredytacje będą wydawane przy bramie wjazdowej po okazaniu legitymacji prasowej. Dziennikarze mają wstęp na Trybunę Prasową oraz do strefy PRESS ZONE         3. Fotoreporterzy posiadający akredytację FOTO zgłaszają się do budynku klubowego po odbiór kamizelki, który następuje po wpisaniu się na listę. Wydający kamizelki spisuje dane reportera, stąd wymóg posiadania dowodu tożsamości. Kamizelki są ponumerowane. Zwrot po zakończeniu spotkania w miejscu wyznaczonym przez Klub. Fotoreporterzy mają wstęp na murawę poza oznaczone za bramkami linie oraz do PRESS ZONE.
Organizator ma prawo odbioru przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

W dniu meczu prosimy o jak najszybsze przybycie na stadion KS Polkowice. Akredytacje wydawane będą 2 godz. przed rozpoczęciem meczu. Wydawanie akredytacji kończy się 10 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. Każdej redakcji przyznane zostaną dwie akredytacje (1 dziennikarz + 1 fotoreporter lub operator kamery). Biuro prasowe – kontakt

Jan Wierzbicki – Rzecznik Prasowy

Tel. kom: 603-620-008
Tel: 76 / 845  15  78 wew.15