Biegnę dla Kamilka

W najbliższą sobotę w Polkowicach dobędzie się BIEG MIKOŁAJKOWY „BIEGNĘ DLA KAMILKA”. W ramach imprezy zostanie przeprowadzona akcja charytatywna, której patronuje Fundacji PKO Banku Polskiego. Impreza przeznaczona jest dla biegaczy oraz zawodników nordic walking.

bieg-dla-kamilkai-a4-v3 

By móc uratować życie chorego na serce małego Kamilka potrzebna jest operacja. Jej koszt jednak przekracza możliwości finansowe rodziny. Dzięki zaangażowaniu grupy osób, które chcą pomóc chłopczykowi udało się pozyskać sponsora, który jest gotowy przelać pieniądze na konto fundacji wspierającej operację Kamilka. Jednak żeby to zrobić jak najwięcej osób musi pobiec w Biegu Mikołajkowym pod nazwą Biegnę dla Kamilka, który odbędzie się 13 grudnia w Polkowicach – mówi Adam Kończak, ze Stowarzyszenia ActiveLife.

Regulamin imprezy

  1. CEL IMPREZY:

– pomoc w zbiórce pieniędzy na operację serca Kamilka urodzonego w 2013 r.
mieszkańca gminy Polkowice,

– popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz nordic walking jako ogólnie dostępnych
form sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku,

– krzewienie ducha sportu oraz tolerancji i przyjaźni,

– wymiana doświadczeń osób aktywnych sportowo.

 

  1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Akademia Ruch ACTIVE LIFE Polkowice

Współorganizator:

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE:

13 grudnia 2014 r. (sobota), godz. 15,00, boisko lekkoatletyczne przy ul. 3-go Maja
w Polkowicach.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 14,30
Informacje pod nr tel.  500 176 802 oraz na stronie www.activelife-polkowice.pl

 

  1. PROGRAM IMPREZY:

godz. 15.05 – start do biegu dla dzieci i młodzieży

godz. 15.20 – start do biegu na 1 200 m (3 okrążenia bieżni)

godz. 15.40 – start do biegu na 2 400 m (6 okrążeń bieżni)

godz. 15.40 – strat do nordic walking

godz. 16.15 – losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów

 

  1. Długości tras

Biegi oraz nordic walking zostaną rozegrane na bieżni boiska lekkoatletycznego.

– dla dzieci i młodzieży: od 100 m do 800 m,

– bieg główny dla kobiet i mężczyzn: 1 200 m i 2 400 m,

– nordic walking: 1 200 m i 2 400 m.

 

  1. NAGRODY

Wszystkie dzieci oraz osoby dorosłe biorące udział w imprezie wezmą udział w losowaniu upominków ufundowanych przez sponsorów.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Bieg główny oraz nordic walking mają charakter otwarty, mogą w nich wziąć udział osoby, które w dniu 13 grudnia 2014 r. będą miały ukończone 18 lat.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w imprezie.

Osoby pełnoletnie muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do udziału
w imprezie na formularzu zgłoszenia.

 

  1. ZGŁOSZENIA

W dniu zawodów na boisku lekkoatletycznym przy ul. 3-go Maja w Polkowicach –
od godz. 14.30.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Podczas zawodów uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki
z przodu na klatce piersiowej.

10.2.  Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.3.  Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10.4.   Organizator nie będzie prowadził podczas imprezy żadnej zbiórki pieniędzy.

10.5.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje
przed rozpoczęciem biegu.

10.6.  Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.

10.7. Pobranie numeru startowego przez uczestników jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu imprezy.

10.8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii
sędziego zawodów.

10.9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Sędzia Główny wraz
z przedstawicielem Organizatora, ich decyzje są ostateczne i niepodważalne.

10.10. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy biegowej oraz
Fundacji PKO Banku Polskiego.